SpringVeggie

12" partial-bake pizza (serves 2-3)

 • artichoke
 • spinach
 • roasted garlic
 • whole milk mozzarella [Grande]
 • tomato sauce (organic tomatoes, tomato paste, extra virgin olive oil, sea salt, oregano)
 • three-day-ferment crust (flour, extra virgin olive oil, sea salt, fresh yeast)


     Next Previous